May 23, 2021

نرم افزار حسابداری و گدامداری مارگ ! با استفاده از سافتویر (MARG ERP) مفاد خود را چندین برابر سازید. مارگ سافتویر بین المللی است که در تمام جهان بیشتر از یک میلیون کاربرد و 850 بخش فروشات و خدمات دارد. سافتویر مارگ بیشتر از 3500 کاربرد در افغانستان دارد. دیتابیس مارگ توسط شرکت های بزرگ افغانستان تطبیق و مورد تایید شان قرار گرفته است. در این دیتابیس تمام ستندرد های بین المللی حسابداری مالی، گدامداری و اداری در نظر گرفته شده است.

نرم افزار حسابداری و گدامداری مارگ !
با استفاده از سافتویر (MARG ERP) مفاد خود را چندین برابر سازید. مارگ سافتویر بین المللی است که در تمام جهان بیشتر از یک میلیون کاربرد و 850 بخش فروشات و خدمات دارد.
سافتویر مارگ بیشتر از 3500 کاربرد در افغانستان دارد. دیتابیس مارگ توسط شرکت های بزرگ افغانستان تطبیق و مورد تایید شان قرار گرفته است.
در این دیتابیس تمام ستندرد های بین المللی حسابداری مالی، گدامداری و اداری در نظر گرفته شده است.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

× WhatsApp us